Events

CYNGOR BRO LLANFAIRPWLL

 

CYFARFOD

Dydd Mawrth 26 Medi 2017

7.00yh yn y NeuaddGoffa

 1. Ymddiheuriadau
 2. Datganiadau Diddordeb
 3. Cyfrifon mis Medi 2017
 4. Cynrychiolwyr Pwyllgorau Allanol
 5. Cyflwyno a chadarnhau cofnodion cyfarfod 25 Gorffennaf 2017
 6. Materion yn codi o’r cofnodion
 7. Cyflwyno a chadarnhau cofnodion Pwyllgor Amgylchedd ac Eiddo 22 Awst 2017
 8. Materion yn codio o’r cofnodion
 9. Cyflwyno chadarnhau cofnodion Pwyllgor Neuadd Goffa 12 Medi 2017
 10. Materion yn codio o’r cofnodion
 11. Cyflwyno chadarnhau cofnodion Pwyllgor Meysydd Chwarae 12 Medi 2017
 12. Materion yn codi o’r cofnodion
 13. Ceisiadau Cynllunio

14.1 31C69L/ECON/TR – Cais llawn ar gyfer addasu allannol ynghyd a ail-leoli drws mynedfa yn Sant

Tysilio, Llanfairpwll

14.2 31C444 -Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn 6 Lon y Wennol, Llanfairpwll

14.3 31C433A – Cais llawn ar gyfer codi annedd sydd yn cynnwys ardal dec ynghyd a chreu mynedfa

newydd i gerbydau r dir rhwng 20/21 Collen Wen, Llanfairpwll

 1. Gohebiaeth

15.1 Cylchgrawn Clerks & Council’s Direct

15.2 Cyngor Sir – Canfas Blnyddol 2017

15.3 Cyngor Sir – Penderfyniadau Cynllunio

15.4 Cyngor Sir – Cysgodfan bws ger Gwesty Carreg Bran

15.5 Cylchgrawn Dan Do Mon

15.6 Unllais Cymru – Cyfarfod 05 Hydref 2017

15.7 Ebost Polisi Cynllunio – Cais cynllunio Hen Lon Dyfnia (darpariaeth offer chwarae yn lleol)

15.8 Swyddfa Bost – Ymgynghoriad ar ddyfodol y swyddfa yn Llanfairpwll

 1. Materion Brys

Dyddiad Cyfarfod Nesaf  -Nos Fawrth 31 Hydref 2017 am 7.00yh yn y Neuadd Goffa

Nodyn I atgoffa pob aelod sydd ddim yn medru bod yn bresennol, bod angen gyrru eu ymddiheu rad I’r clerc

 

 

Gareth 5Gareth 7

 

 

 

CYNGOR BRO LLANFAIRPWLL

 

 1. Cynghorwyr

 

Ward Braint Ward Gwyngyll
Cyng. Alun Mummery (Cadeirydd) 2016-2018 Cyng. Hanna Huws
Cyng. John Roberts (Is-Gadeirydd) 2016-2018 Cyng.  Mervyn Jones
Cyng. Emlyn Parry Cyng. Gareth Cemlyn Jones
Sedd Wag
Cyng. Meirion Jones
Cyng. Arfon Williams Cyng. Gwynfor Parry
Cyng. Alun Jones Sedd Wag
Cyng. Stephen Edwards
Cyng. Dyfed Jones


Cynghorwyr Sir

                                                                                                                 Cyng.  Alun Mummery,  Cyng. Meirion Jones

Clerc y Cyngor    Dafydd Vaughan Owen                                                    

Swyddfa Cyngor Bro

Ty Cefn Neuadd Goffa

Llanfairpwll 

LL61 5JB   

Ffôn:  07496780454

E-bost: llanfairpwll@outlook.com          Safle We      www.llanfairpwll.org/cyngor-bro/

 Ymholiadau Y Fynwent,
Ffôn
: 07496780454  Ebost  llanfairpwll@outlook.com
Cadeirydd :-  Gwynfor Parry Ffon   01248 714188  Sym. 07730 052241 Ebost gwynfor.parry@gmail.com

Ymholiadau:-   Y Neuadd Goffa  Anwen Le Cras:- Ebost   anwen.jones@hotmail.com  Ffon    07527 649598
Cyng. Alun Jones:- Ebost   alunjos@sky.com     Ffon 07927 408532

                      Cofnodion

Ionawr 2011          Chwefror 2011          Mawrth 2011

Ebrill 2011          Mai 2011 (Cyfarfod Blynyddol)

Mehefin 2011          Gorffenaf 2011          Medi 2011

Hydref 2011          Tachwedd 2011          Rhagfyr 2011

Ionawr 2012          Chwefror 2012          Mawrth 2012          Ebrill 2012

Mai 2012 (Cyfarfod Blynyddol)          Mehefin 2012          Gorffenaf 2012

Awdit Cyfrifon 31 Mawrth 2012          Medi 2012          Hydref 2012

Tachwedd 2012          Rhagfyr 2012          Ionawr 2013          Chwefror 2013

Mawrth 2013          Ebrill 2013

Mai 2013 (Cyfarfod  Blynyddol)          Mehefin 2013          Gorffennaf 2013

Medi 2013          Hydref 2013          Tachwedd 2013          Rhagfyr 2013

Ionawr 2014          Chwefror 2014    Mawrth 2014001     Cof Ebrill 2014     Cof Cyfarfod Blynyddol Mai 2014
Cof Mehefin 2014  Cofnodion Gorffennaf 2014   Cof Medi 2014    Hydref 2014      Cof Tachwedd 2014  Cof Rhagfyr 2014

Cof Ionawr 2015     Cof Chwefror 2015     Mawrth 2015    Ebrill 2015

Cyfarfod Blynyddol Mai 2015    Cofnodion Mehefin 2015     Cof Gorffennaf 2015
Cof Medi 2015      Cof Hydref 2015       Cof Tachwedd 2015  Cof Ionawr 2016
Cof Chwefror 2016  Cof Mawrth 2016   Cof Ebrill 2016

Cof Cyfarfod Blynyddol Mai 2016       Cof Mehefin 2016    cof-gorffennaf-2016  cof-cyfarfod-medi-2016
cof-hydref-2016   cof-tachwedd-2016   Cof Rhagfyr 2016     Cofnodion Ionawr 2017      Cof Chwefror 2017  Cofnodion Mawrth 2017   Cof Ebrill 2017

Cof CyfarfodBlynyddol Mai 2017     Cof Mehefin 2017-2